Bảng giá Dịch vụ “Vận chuyển hàng kiện lớn Trung Quốc – Việt Nam”

*Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT và thuế hải quan.

Bảng giá Dịch vụ
“Vận chuyển hàng kiện lớn Trung Quốc – Việt Nam”

*Báo giá trên là dành cho hàng thông thường, với các hàng hóa đặc biệt. Quý khách liên hệ trực tiếp với chúng tôi để thống nhất.

ĐẶT CHUYẾN NGAY

A

B

C

D

1000KG-5000KG

≥5000KG

10.000 đ

9.000 đ

8.500 đ

17.000 đ

16.000 đ

15.000 đ

21.000 đ

20.000đ

19.000 đ

Thời gian

48 – 72h

48 – 72h

48 – 72h

48 – 72h

48 – 72h

48 – 72h

48 – 72h

40-200KG

200-1000KG

12.000 đ

18.000 đ

22.000 đ

0 – 5 m3

2.400.000 đ

C

Khác

> 10 m3

Khách có hàng  đều mỗi ngày sẽ áp theo bảng giá >= 5000kg

2.100.000 đ

A

B

5 – 10 m3

2.200.000 đ

Loại dịch vụ

Phương thức vận chuyển

Đơn giá hàng siêu nặng
1m3 ≥ 250kg 

Đơn giá hàng nặng 
140 ≤ 1m3 ≤ 250kg  

Đơn giá hàng nhẹ
1m3 ≤ 140kg 

Điểm nhận hàng,
trả hàng

Quảng Châu
– Hà Nội

Loại dịch vụ

A

B

C

D

A

B

Điểm nhận hàng,
trả hàng

Thời gian

Đơn giá hàng nặng
1m3 ≥ 250kg 

Đơn giá hàng nhẹ
140 ≤ 1m3 ≤ 250kg  

Đơn giá siêu nhẹ
1m3 ≤ 140kg 

Khách có hàng đều mỗi ngày sẽ áp theo bảng giá >= 5000kg

16.000 đ

> 10 m3

Khác

C

0 – 5 m3

5 – 10 m3

13.000 đ

12.500 đ

22.000đ

21.000 đ

20.000 đ

27.500 đ

26.500 đ

25.5000 đ

14.000 đ

23.000 đ

28.500 đ

Quảng Châu
– Hồ Chí Minh

Phương thức vận chuyển

40-200KG

200-1000KG

1000KG-5000KG

≥5000KG

HN + 3 ngày

HN + 3 ngày

HN + 3 ngày

HN + 3 ngày

HN + 3 ngày

HN + 3 ngày

HN + 3 ngày

QUY ĐỊNH HÀNG KIỆN LỚN